Onderwerpen Leonardo Solutions Ilja Over Ilja           Over Ilja Tekst liever op papier...  Tekst liever op papier... Donaties        Donaties
De evolutie en de wetmatigheden van productief handelen Hoe het scheppende principe in ons handelen werkt In dit stuk wil ik het hebben over de samenhang tussen de vier planetaire stadia, die de evolutie van de aarde volgens veel oude geschriften heeft doorlopen en de wetmatigheden, die ons alledaags handelen bepalen. Op dit spoor werd ik gezet door de “Metafysica” van Aristoteles, waar sprake is van vier principes of causae (oorzaken), die aan alles wat is te gronde liggen en vooral ook aan alles wat door productief handelen ontstaat. Daarbij moet je rekening ermee houden, dat je in een scheppend of productief proces met weerstand te maken kan krijgen. Net zo als de Goden zich bij het scheppen van de wereld uiteen hebben moeten zetten met de krachten van de duisternis, kom je deze ook tegen in je eigen poging tot productiviteit te komen. Want scheppende krachten hebben als hun dubbel of keerzijde de destructieve krachten. Waar veel licht is, is ook veel duisternis – zoals de gezegde gaat.  (Kwaadaardigheden of aard en oorsprong van het kwaad) Kijk je naar wat oude tijden vertellen over het ontstaan van deze wereld, dan is er in de verschillende mythologieën en scheppingsverhalen bijna altijd wel sprake van een één of ander oerbegin, een oer-eenheid, waarin op geheimzinnige manier een tweeheid van elementen verscholen ligt, die door de verschillende volkeren elke keer anders benoemd worden, maar toch verwantschap tonen: Hemel en aarde, licht en duisternis, geest en stof, het mannelijke en het vrouwelijke, yin en yang, Gods geest, die zweefde over de wateren of tohuwa bohu en zo verder. En tussen deze twee polen of elementen ontstaat spanning en uit deze spanning ontstaat de beweging, die de voortstuwende kracht van de evolutie is. De vormende lichtkrachten van de hoogten treden in wisselwerking en uiteenzetting met de chaotische krachten van de duistere diepten, die zij naar hun wil door onheuglijke tijden heen zo vormen, dat hun eigen wezen geopenbaard kan worden. Maar de krachten van de diepte hebben ook hun eigen wil en werkzaamheid, die tegen de ontwikkeling in kan druisen en dan het gezicht toont van het kwaad. Twee scheppingen Wat het eerste begin van onze wereld betreft wordt er bij sommigen gesproken van twee scheppingen – het bekende verhaal uit de Genesis, waarin God onze huidige aarde schept, en ook zijn er verhalen over het begin in een oertijd, die veel verder terug ligt, zo ver, dat tijd overgaat in eeuwigheid. Volgens deze opvatting is onze aarde al meerdere keren ontstaan en vergaan en zal dit ook naar de toekomst toe nog weer doen. (Evolutie – een gesprek tussen licht en duisternis) Dat wij nu drie verschillende natuurrijken om ons heen hebben, is in het licht van deze kijk op de evolutie het gevolg van de drie planetaire toestanden die de aarde al doorlopen heeft. Het mineraalrijk is het oudste en stamt van de oude Saturnus (waarmee niet de huidige planeet bedoeld is), het leven en het plantenrijk zijn aangelegd op de oude Zon, bewustzijn, driften, begeerten, gevoel en beweging, die we bij de dieren tegen komen en net zo bij de mens, stammen van de oude Maan. Ook de verhouding tussen zon, maan en aarde, die te gronde ligt aan de verschillende ritmen in de tijd, onder andere de kringloop van het jaar, met zijn maanden, weken en dagen, alsmede de wisseling tussen ontstaan en vergaan, leven en dood, zijn het gevolg van het samenspel tussen de oorspronkelijke twee elementen van licht en duisternis, zoals die in de drie stappen van de kosmische evolutie zijn uitgewerkt. De mens en zijn twee polen De mens, die deze ontwikkeling mee voltrokken heeft, is daardoor in het bezit gekomen van een minerale lichaam, dat net als die van plant en dier leven in zich draagt en zich voortplant en net als het dier heeft hij bewustzijn van de wereld buiten hem en reageert daarop innerlijk met zijn gevoel. De vierde planeet, onze aarde, heeft als hoofdtaak de ontwikkeling van de denkende geest – in het oude Indië manas of ook buddhi genoemd. Dit licht van het denkende verstand onderscheidt de mens van het dier, terwijl hij het levend organisme met zijn vitale behoeften, driften en begeerten met het dier gemeen heeft. Onze vierde planeet, de aarde, heeft in het begin de drie voorafgaande planeten herhaald (het zogenaamde 1e, 2e en 3e wortelras, Polarië, Hyperborea en Lemurië). Er werden opnieuw een fysieke vorm, leven (prana) en ziel (kama) aangelegd. (Over de aura of de onzichtbare mens) Pas daarna, vanaf het midden van het derde wortelras (Lemurië) tot in het de vierde (Atlantis) werd de nieuwe inslag mogelijk, die met de ontwikkeling van de denkende geest samenhangt. Tot dit tijdstip was de mens nog in staat zich zelf voort te planten. Hij was nog dubbelgeslachtelijk of androgyn. Dat hield in dat hij alle voortplantings- of scheppende kracht
home / werken aan jezelf - titels / de evolutie en de wetmatigheden van productief handelen
pagina: 1  2  3  4  5
Proclaimer Webdesign by Lenova