Onderwerpen Leonardo Solutions Ilja Over Ilja           Over Ilja Tekst liever op papier...  Tekst liever op papier... Donaties        Donaties
bovenste helft, die tot daar toe nog een eenheid waren, worden van elkaar los gemaakt. De mens, die zich daarvoor nog meer als een dier op vier ledematen voortbewoog, richt zich nu op. Aan de ene pool ontstaan de voortplantingsorganen, aan de ander pool het denkorgaan. Daardoor valt beter te begrijpen, hoe denken en scheppende of magische kracht vroeger met elkaar samen konden hangen: Omdat ze vóór de scheiding der geslachten één zijn geweest. Zij hebben dezelfde oorsprong. Niet de “tweepolige” mens van tegenwoordig, maar de oorspronkelijke eenheid van de polen is het uitgangspunt geweest voor de huidige mens. In de Bijbel wordt deze gebeurtenis aangeduid door het verhaal van Adam en Eva (scheiding van de geslachten), die mee maken hoe hun ogen worden open gedaan door het eten van de boom van kennis (begin van het denken en de zintuiglijke waarneming) en als gevolg daarvan uitgedreven worden uit het Paradijs (verlies van zelfvoortplanting of kriyashakti). Geheugen en taal Maar het denken was direct na de scheiding van de geslachten nog in een kiemstadium, voorstellingen waren nog niet blijvend. Er bestond nog geen geheugen en ook geen taal. Alle communicatie verliep nog astraal, door gedachteoverdracht (wat wij tegenwoordig in een laatste rest nog kennen als gedachten lezen). Daarentegen waren de mensen volgens Steiner toen de geboren magiërs en werkten met hun magische krachten in op de natuurwezens, op stenen, planten en dieren en wel tot in hun fysieke en chemische substanties. De planten- en diersoorten die wij nu kennen zijn in hoofdzaak in die tijd ontstaan, toen de materie nog soepel en vormbaar was. Al naar gelang de werkzaamheden die ze wilden verrichten, bv. het tillen van zware lasten, konden de Lemuriërs kortstondig in hun lichaam een enorm potentieel aan wilskracht (we zouden nu zeggen energie) opwekken. Op Atlantis werd een grote stap voorwaarts gedaan door het ontwikkelen van het geheugen en de taal. Deze laatste werd toen het voornamelijke instrument voor de magische werkzaamheid. Ook werd een techniek ontwikkeld, die vooral gebruik maakte van de levenskrachten van planten. Daarmee kan je in de ontwikkeling van hoe magische krachten op Lemurië en dan op Atlantis werkten, tegelijk ook de overgang zien van het magische naar het mythologische bewustzijn. Wat eerst directe krachtwerking was wordt later werkzaamheid door de magische taal. Bij het magische bewustzijn gaat het om het scheppen in de zin van materieel voortbrengen, bij het mythologische bewustzijn om het inwerken van krachten op materie, zoals bv. de wind de takken van de boom in beweging brengt. Dat is iets wat heden ten dage nog lijkt op magie: De wind kan je niet zien, alleen de werking die hij voortbrengt. Beide continenten zijn te gronde gegaan door het misbruiken van magische krachten. Lemurië is voornamelijk door de eruptie van vulkanen en vuur verwoest, Atlantis hoofdzakelijk door water, wat de Bijbel als Zondvloed beschrijft. Witte en zwarte magie Als je het verschil tussen witte en zwarte magie heel eenvoudig wil kenschetsen, dan zou je kunnen zeggen: Witte magie is in overeenstemming met de kosmische wetmatigheden, bevordert de  ontwikkeling en is in lijn met de wil van de goden, zwarte magie keert zich tegen alle goddelijke principes en lijdt naast natuurrampen tot verharding en innerlijke stilstand. (Over antinomieën of de logica van het kwaad) Zwarte magie zoals we die tegenwoordig kennen is dus kennelijk al heel oud. Henoch beschrijft heel uitvoerig, hoe bepaalde wezens, de zonen of engelen van God, door in egoïstische zin misbruik te maken van de goddelijke wijsheid de mens in het verderf storten. Omdat de psychische krachten van deze engelen alsmede van de mensen toen nog zo direct inwerkten op de natuurkrachten, kwamen deze in beroering. Wat zich op Lemurië en Atlantis heeft afgespeeld kan dus een licht werpen op de ontwikkeling van het denken vanuit magische kracht. (Kwaadaardigheden of aard en oorsprong van het kwaad) Drie vormen van geheugen Wat zich toen heeft afgespeeld werpt echter ook een licht op de ontwikkeling van het geheugen zoals we die kennen. Daarbij gaat een bewustzijn, dat nog geen geheugen en geen taal kent over in een volgende vorm van bewustzijn, waarin dit wel het geval is. Dat wordt weerspiegeld in een eerste vorm van geheugen, die steunde op grottekeningen, steenzettingen en inkervingen in steen of hout als collectieve merktekens en dan een tweede, die overging op het vertellen van mythologische verhalen in ritmische herhalingen, die van generatie op generatie mondeling
home / het denken en onze gezondheid - titels / de evolutie van het denken en de kracht van magie
pagina: 1  2  3  4  5  6
Proclaimer Webdesign by Lenova