Onderwerpen Leonardo Solutions Ilja Over Ilja           Over Ilja Tekst liever op papier...  Tekst liever op papier... Donaties        Donaties
Ook al leven we in een maatschappij met vrijheid van meningsuiting, komt ons denken indirect steeds meer in het gedrang. Het volgende artikel heb ik geschreven naar aanleiding van een alarmerend bericht over een nieuwe technologie van het bedrijf Monsanto voor het onderdrukken van de zaadvorming bij planten (in 2106 weer in het nieuws vanwege de verdere toelating van roundup of glyfosaat), wat ik in dit artikel in verband breng met hoe bij de mens de ontwikkeling van het individuele denken ingeperkt wordt, vaak zonder dat we dit in de gaten hebben. Het gaat mij om de methoden van een indirect denkverbod en hoe door het versterken van individuele denkkracht en oordeelsvermogen juist verantwoordelijk handelen mogelijk wordt als zaadgoed voor de toekomst. (oorspronkelijke publicatie: “Het verbod op het denken”, Driegonaal Thema, Hemrik 2001)
Manipulatie en machtsontplooiing Wat denkverbod en terminator-technologie met elkaar te maken hebben „Wie zijn denkkracht niet uitsluitend voor het doel van het overleven, maar meditatief oefenend op het denken zelf richt, mag van zichzelf zeggen dat hij werkt aan het zaadgoed van de geest.“ Rüdiger Blankertz in „Das Goetheanum“ 33/34,1999 Uitgangspunt In het jaar 1916 wijst Rudolf Steiner op de volgende, van Amerika uitgaande impuls: „Es wird gar nicht lange dauern, wenn man das Jahr 2000 geschrieben haben wird, da wird nicht ein direktes, aber eine Art Verbot für alles Denken von Amerika ausgehen, ein Gesetz, welches den Zweck haben wird, alles individuelle Denken zu unterdrücken“. (GA 167, voordracht van 4 april 1916) „Niet lang nadat het jaar 2000 gekomen is, zal niet zozeer een direct verbod, maar toch een soort verbod op al het denken van Amerika uitgaan, een wet die tot doel zal hebben om al het individuele denken te onderdrukken.“ Voor verreweg de meeste mensen van onze tijd zal deze uitspraak van Rudolf Steiner geen direct grijpbare zin en betekenis hebben. Veelmeer schijnt zij volledig in strijd te zijn met wat de moderne mens als zijn vanzelfsprekend recht beschouwt: zelf te bepalen wat hij denkt en zijn meningen vrij te uiten. Wie desondanks bereid is deze mededeling op zich in te laten werken, zal vooral twee dingen opmerken: er is geen sprake van een direct, maar van een indirect denkverbod en het doel van dit verbod is het onderdrukken van het individuele  denken. Het eerste zegt iets over de toe te passen methode, het tweede over het te verwachten resultaat. De werkwijze van een indirect denkverbod Het begrip „denkverbod“ is moeilijk te denken, het heeft de schijn van iets wat in zichzelf tegenstrijdig en daarom onzinnig is. Want wat voor zin kan het hebben het denken te verbieden, daar toch niemand weet, wat ik denk, zolang ik dit niet uitspreek. Op een verbod van vrije meningsuiting in woord en geschrift, zoals we dit van totalitaire systemen kennen, schijnt Rudolf Steiner hier echter niet te doelen. Daarbij gaat het om een direct verbod, waarvan de onrechtvaardigheid even direct in het oog springt, zodat het gevaar dreigt dat hetgeen onderdrukt moet worden, juist eerder aangewakkerd wordt. Hier wordt echter meteen iets wezenlijks duidelijk: Het denken is een binnen-fenomeen, het speelt zich af binnen in mijn bewustzijn en kan daar alleen maar ontdekt worden door zelfwaarneming. Wie deze act van zelfwaarneming niet voltrekt – die ontspringt aan de in iedere mens aanwezige „goede wil“ - bevindt zich in een uiterst kwetsbare situatie: Hij hanteert een zeer kostbaar en breekbaar instrument – het denken – zonder te weten dat hij het hanteert en zonder de waarde ervan te kunnen schatten. Wat ik echter heb, zonder het te weten, kan mij afgenomen worden, zonder dat ik het opmerk en zonder dat ik iets mis. Ik bevind mijn in de situatie die de Bijbel beschrijft met het beeld van de dieven die komen in de nacht. Het instrument kan mij uit handen geslagen worden en ik zal niet eens door hebben wat er met mij gebeurt. Dit is het aangrijpingspunt voor de methode van het indirecte denkverbod. Zij die deze
home / het denken en onze gezondheid - titels / manipulatie en machtsontplooiing
pagina: 1  2  3  4  5  6  7 
Proclaimer Webdesign by Lenova