Privacyverklaring
Kort door de bocht: Wij verkopen uw gegevens niet door aan andere. Lees verder voor meer details... Download Privacyverklaring: Leonardo Solutions, gevestigd te Alkmaar, KvK nr. 37152503, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Index: - Contactgegevens - Persoonsgegevens die wij verwerken - Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken - Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken - Geautomatiseerde besluitvorming - Hoe lang we persoonsgegevens bewaren - Delen van persoonsgegevens met derden - Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken - Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  - Hoe wij persoonsgegevens beveiligen Contactgegevens Leonardo Solutions Schoffelstraat 4 1825MA  Alkmaar 072 5645054 www.leonardo-solutions.eu e-mail: leonardo-solutions@outlook.com Persoonsgegevens die wij verwerken Leonardo Solutions verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: - Voor- en achternaam - Adresgegevens - Telefoonnummer - E-mailadres en mailcontacten ten behoeve van de overeenkomst - Bankrekeningnummer Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als U er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via leonardo-solutions@outlook.com of schriftelijk naar Leonardo Solutions, Schoffelstraat 4, 1825MA Alkmaar, dan verwijderen wij deze informatie. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Leonardo Solutions verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: - Het afhandelen van uw betaling - Het verzenden van onze nieuwsbrief, mailpost of reclamefolder - Om U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren - Om goederen en diensten bij u af te leveren Wij verwerken persoonsgegevens op grond van Gerechtvaardigd Belang, namelijk het commerciële belang (AVG), als ook op grond van toestemming voor opname in onze mailinglist (Spamwetgeving). Leonardo Solutions verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. Geautomatiseerde besluitvorming Leonardo Solutions neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Leonardo Solutions) tussen zit. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren Wilt U een bewegingsmodule van Kyatma volgen of iets bestellen van onze site, dan hebben wij uw adresgegevens – uw naam, adres, telefoonnummer (en e-mail) – nodig. Zonder dat U deze gegevens aan ons verstrekt zijn wij niet in staat U van dienst te kunnen zijn. Leonardo Solutions bewaart deze verplichte persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en deze worden dus uitsluitend gebruikt voor het opmaken van de factuur als ook voor onze communicatie. Op deze gegevens rust de gebruikelijke wettelijke administratieve bewaarplicht van 7 jaar met uitzondering van uw  telefoonnummer. Uw telefoonnummer wordt ingaande na afronding van ons laatste contact weer verwijderd, in acht nemend een maximaal termijn van 1 jaar. Heeft U aangegeven interesse te hebben in onze producten, dan kunnen wij U met mailpost op de hoogte blijven houden. In dat geval bewaren wij uw e-mailadres in onze mailinglist zo lang als U zelf aangeeft. U kunt daarvoor uw wens kenbaar maken door contact met ons op te nemen via e-mail: leonardo-solutions@outlook.com, telefonisch: 072-5645054, schriftelijk, dan wel door bij ons ter plekke uw wens aan te geven. Delen van persoonsgegevens met derden Leonardo Solutions verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met U of om te voldoen aan een wettelijke verplichtingen. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken Leonardo Solutions gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen Wilt U uit onze mailinglist verwijderd worden? Laat ons dat weten door contact met ons op te nemen via e-mail: leonardo-solutions@outlook.com, telefonisch: 072-5645054, schriftelijk, dan wel door dit bij ons ter plekke aan te geven. De onderstaande procedure is dus voor afmelding uit de mailinglist niet noodzakelijk. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft U het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Leonardo Solutions en heeft U het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat U bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens over die wij van U beschikken in een computerbestand naar U of een ander, door U genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens, sturen naar leonardo- solutions@outlook.com of schriftelijk naar Leonardo Solutions, Schoffelstraat 4, 1825MA  Alkmaar. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door U is gedaan, vragen wij dan een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie of scan alle persoonsgegevens behalve uw naam zwart of dek deze daarvoor af (dus ook uw pasfoto, geboorte datum, nummer van het identiteitsbewijs, BSNnr. e.d.). Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Leonardo Solutions wil U er tevens op wijzen dat U, als daar aanleiding voor is, de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons Hoe wij persoonsgegevens beveiligen Leonardo Solutions neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als U de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan schriftelijk, Leonardo Solutions, Schoffelstraat 4, 1825MA  Alkmaar of per e-mail: leonardo-solutions@outlook.com contact met ons op. Over de gegevens die bijvoorbeeld organisaties als Microsoft of Google e.d. verzamelen bij internet en e-mailverkeer kan Leonardo Solutions onvoldoende invloed uitoefenen, nog daarvoor verantwoordelijk zijn. Echter omdat beveiligde mailprogramma's als ook versleutelde mailberichten voor de doelstellingen die Leonardo Solutions nastreeft ongepast en ongebruikelijk zijn en het internetgebruik steeds meer het medium is geworden waarop het zakelijk leven berust, is dit naar onze mening een onzeker gebied geworden betreffende uw privacy en andere betrokkenen, wat niet zomaar uitgesloten kan worden. Gezien het bovenstaande kunt U eventueel indien U dat wenst, uit eigen privacy overwegingen er ook voor kiezen ons alleen per post te benaderen, waarna wij dan ook weer op deze wijze uw vraag of opdracht verder afhandelen. terug naar boven 
 Schoffelstraat 4 1825 MA Alkmaar  tel: 072-5645054       leonardo-solutions@outlook.com   /   Privacy  /  Algemene voorwaarden  /  Retourneren  /      KvK 37152503